دسته: رهیافتگان

نمایش به صورت

من به دنبال دینی بودم که بتوان کتاب آن را یاد گرفت و قرائت کرد و به آن معتقد بود.

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

 مسلمان شدن یکی از برادران کمال کورسل

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

عقلانیت اعتقادات اسلام مرا به این دین جذب کرد

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

من با نفرت از اسلام بزرگ شدم …

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

جوان مسیحی در رشت شهادتین گفت و مسلمان شد

۲۴ مرداد ۱۳۹۶

زن تازه مسلمان: اسلام منطق دارد. در مسیحیت باید کورکورانه عقایدی را بپذیری

۲۴ مرداد ۱۳۹۶

زیبایی اسلام انسان را شیفته خود می کند…

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

زندگی همراه با خلاء – پیدا کردن ماهیت با اسلام

۲۲ مرداد ۱۳۹۶

یکی از علمای اھل سنت آفریقای جنوبی به ھمراہ ۱۲۱ نفر به مذهب تشیع پیوست

۲۲ مرداد ۱۳۹۶

بعد از 8 سال مطالعات مذهبی آگاهانه به این مطلب پی بردم که اسلام حقیقت ناب است

۲۱ مرداد ۱۳۹۶